16 styczeń 2024

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2024 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

16 styczeń 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2024 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2024 ROKU W ZAKRESACH: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

29 grudzień 2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1343 …