30 styczeń 2023

Pożegnanie Geodety Powiatowego

W dniu dzisiejszym, 30 stycznia w Starostwie Powiatowym, odbyło się uroczyste pożegnanie Geodety Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości, P. Zdzisława Platy, z powodu przejścia na zasłużoną emeryturę. Starosta Ząbkowicki podziękował P. Placie za wieloletnią, bardzo owocną pracę, …

NGO
30 styczeń 2023

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2023 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

NGO
30 styczeń 2023

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2023 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2023 ROKU W ZAKRESACH: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

24 styczeń 2023

Podziękowania dla Starosty Ząbkowickiego od Stowarzyszenia OES-TEAM z Kłodzka

W dniu 24.01.2023r. Starostę Ząbkowickiego odwiedził  Prezes Stowarzyszenia OES-TEAM z Kłodzka, P. Tadeusz Jan Drozdowski.  Stowarzyszenie wspiera i upowszechniania kulturę fizyczną, popularyzuje rozwój sportów motorowych, w szczególności samochodowych na terenie Polski i Europy oraz ma na celu zrzeszanie osób zainteresowanych …

29 grudzień 2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. …