Z dniem 1 sierpnia 2006 r. sprawy paszportowe załatwiane są w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,
Oddział zamiejscowy Wałbrzych, Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 849 40 01

Sprawa :

   1. Mapa do celów opiniodawczych.
   2. Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
   3. Wypis (wypis i wyrys) z rejestru gruntów.
   4. Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej.Podstawa prawna:

   1. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późn. zmianami).
   2. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926, zmiany 2002r. (Dz U. Nr 153 poz. 1271).
   3. Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
   4. Rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837)Wymagane dokumenty:

   1. Mapę do celów opiniodawczych wydaje się na ustne lub pisemne zlecenie zainteresowanej strony.
   2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych wypełnia strona na formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998r. (Dz. U. z 1998 nr 80 poz. 522).
   3. Wniosek o wypis ( ew. wypis i wyrys) z rejestru gruntów powinien zawierać numery ewidencyjne działek, obręb ewidencyjny, wskazanie miejsca przedłożenia dokumentu.
   4. Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej formularz zgodnie z Rozporządzeniem MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837) (Załącznik 1,2).Opłaty:
Rozporządzenie MRRiB z dnia 14 listopada 2000r. Dz. U. Nr 115 z 21 grudnia 2000r.w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielaniu informacji a także za wykonywanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA Dz. U. 98 z dnia 17 listopada 2000r.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
II piętro, pok. 307
ul. B. Prusa 5
Ząbkowice Śl.
tel. 74 816 28 59 tel./ fax 74 815 78 44

Rejestracja pojazdów

Miejsce złożenia dokumentów /załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji – parter,  pokój 110

tel. 74 8162-819

tel. 74 8162-818

fax. 74 8162-854

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek -piątek 8:00-15:00

Kto może załatwić sprawę:

Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

 • Rejestracja pojazdu-pojazd zakupiony i zarejestrowany w kraju

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),,
 3. dowód rejestracyjny,
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 5. tablice rejestracyjne,
 6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli brak jest w dowodzie rejestracyjnym zapisu o aktualnym terminie kolejnego badania technicznego,
 7. imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik

Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 2. aktualna polisa OC

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

75,00 zł  wtórnik karty pojazdu

18,50 zł nalepka kontrolna

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

Opłaty za tablice rejestracyjne (gdy zachodzi potrzeba ich wymiany):

80,00 zł samochodowe, 40,00 zł za szt

40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę

30,00 zł motorowerowe

1.000,00 zł opłata za tablice indywidualne 500,00 zł /1 szt

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto : Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach  Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

 • Rejestracja pojazdu – pojazd sprowadzony z zagranicy

Wymagane wnioski i dokumenty do wzglądu:

 1. wniosek o rejestrację,
 2. dowód własności pojazdu (m.in. umowa kupna, umowa darowizny, faktura – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 3. dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 4. tablice rejestracyjne lub ,
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 6. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony  z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 7. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 8. dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność, w przypadku spółek – odpis z KRS, REGON
 9. imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik,
 10. dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku braku:

 1. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
 2. dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,

można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

 • Rejestracja motoroweru i motocykla

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 3. wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowego),
 4. dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 5. tablica rejestracyjna lub ,
 6. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
 7. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony  z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),

W przypadku braku:

 1. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,

można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 2. polisa OC (dla pojazdów zarejestrowanych w kraju) – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

75,00 zł  karta pojazdu (w przypadku motocykla)

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu

 Opłaty za tablice rejestracyjne :

40,00 zł motocyklowe

30,00 zł motorowerowe

500,00 zł opłata za tablice indywidualne

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto : Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach  Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

 • Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),,
 3. dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
 1. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 1. oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego.
 2. uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 3. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdy sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone do wniosku o rejestrację,
 4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego poj.zabytkowego,
 5. imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

            Dokumenty do wglądu:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

            Opłaty:

13,50 zł pozwolenie czasowe

54,00 zł dowód rejestracyjny

18,50 zł nalepka kontrolna

12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej

0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

            Opłaty za tablice rejestracyjne :

100,00 zł samochodowe 50,00 zł za szt

50,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę

30,00 zł motorowerowe (zwyczajne albo motocyklowe zabytkowe 50 zł)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Czas załatwienia sprawy to ok.30 min.

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, klient otrzymuje tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeżeli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

            Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1038).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2016 r., poz. 689).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie tryby legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1084).


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r., poz. 457).


Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 1269).

            Uwagi:

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanietablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.

Miejsce złożenia dokumentów /załatwienia sprawy:

Wydział Komunikacji –  pokój 302 II piętro

tel. 74 8162-820

fax. 74 8162-854

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek -piątek 8:00-15:00

Profil kandydata na kierowcę (PKK).

 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ( w przypadku pobrania wniosku z internetu, należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),

2) załączniki do wniosku:

a) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane,

b) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

c) kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada,

d) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1, B1,T-jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat,

e) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

f) kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym

lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej- dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W takim przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego,

g) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu

na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany
w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami ( prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem).

Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się osobie w przypadku:

– ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,

– rozszerzenie uprawnień,

– wymiany prawa jazdy z zagranicy ( z wymaganym egzaminem teoretycznym),

– sprawdzenie kwalifikacji ( po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego),

– przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,

– przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,

– zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,

– posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającą się o uprawnienia bez ograniczeń,

– ubiegania się ponownie po rocznej przerwie ( dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia:

1wydanie wydruku wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę,

2) odmowa wygenerowania profilu w formie decyzji administracyjnej.

 

Termin załatwienia

Do 2 dni.

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego( wymiana prawa jazdy).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. załączniki do wniosku:

a) kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) oświadczenie kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1,C1+E, C lub C+E oraz D, D+1E, D lub D+E,

c) kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

d) kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

e) kserokopia posiadanego prawa jazdy,

f) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

g) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

h) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

 

Inne informacje

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1,D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1,C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonywać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonywać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

Opłaty:

1. opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,

2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55953300042001000986450057.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

6.art.39 ustawy z dnia 06 września 2001r. ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.).

 

Forma załatwienia:

1. wydanie dokumentu prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji,

2. odmowa wydania dokumentu prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem.

 

Wymagane dokumenty.

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 r. przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

 

Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj.19.01.2013r. były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ( w przypadku pobrania wniosku z internetu, należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),

2) załączniki do wniosku:

a) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

borzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami ( przy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D,D+E),

c) kserokopia prawa jazdy – ( w przypadku gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

d) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1,B1,T jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat,

e) zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,

f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

g) kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem( przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

h) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji, który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość ( dowód osobisty, paszport) lub przesłane zostaje pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

WAŻNE

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego ( ul. B. Prusa nr 5, II Piętro, pokój 302) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Opłaty:

1) opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+ 0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich –26953300042001000262600010,

2) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia:

 1. wydanie dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,
 2. wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia:

 1. do 30 dni prawa jazdy,
 2. do 2 dni – pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wymiana prawa jazdy.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy,

2) załączniki do wniosku:

a) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

b) kserokopia posiadanego prawa jazdy,

c) tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej- nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

e) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

d) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

      Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

 

Opłaty:

1) opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,

2) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia:

1)wydanie dokumentu prawa jazdy,

2)decyzja administracyjna o odmowie wydania prawa jazdy.

Termin załatwienia:

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy 14 dni od dnia otrzymania z zagranicznego organu potwierdzenia danych i informacji.

 

Odwołanie:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy,

2) załączniki do wniosku:

a) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

c) kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,

d) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

e) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Opłaty:

1) opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy uiszcza się w wysokości – 35,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich –26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,

2) opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer –55 953300042001000986450057

 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

 

Forma załatwienia:

1)Wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

2)Decyzja administracyjna o odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy.

Termin załatwienia

Wypełnia się druk międzynarodowego prawa jazdy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Prawo jazdy międzynarodowe wydaje się na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

 

Wymagane dokumenty:

 

Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

1) wypełniony formularz wniosku,

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

3) kserokopia orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,

5) dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

1)wypełniony formularz wniosku,

2)zaświadczenie wydane w trybie art.95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym.

Opłaty

Za wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł. na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub przesyła się pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy:

 

1. prawa jazdy,

2. pozwolenia do kierowania tramwajem.

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

2) załączniki do wniosku:

a) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

b) pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność,

c) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),

d) orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( przy kat.C1,C, D1,D,C1+E,C+E,D1+E,D+E) o ile jest wymagane,

e) dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłaty ewidencyjnej,

f) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

g) cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

a)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo

b)przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu

na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,

c)przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,

d)przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Inne informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

Opłaty:

1) opłaty za wydanie:

a) wtórnika prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),

b) wtórnika pozwolenia  –  30 zł  + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), – uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057

– za wydanie prawa jazdy w przypadku wydania wtórnika prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł + 0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – 26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o wydaniu lub odmowie wydania wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.

 

Termin załatwienia

Prawo jazdy w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pozwolenie do kierowania tramwajem – 2 dni.

 

 

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,

a) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem lub,b) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji:

2. załączniki do wniosku:

a) dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,

b) orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne jeżeli jest wymagane,

c) kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana  na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca  naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności  osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim  przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

Opłaty:

– za wydanie zatrzymanego prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 0,50 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich numer  -26953300042001000262600010– za wydanie decyzji o zwrocie prawa jazdy lub przywróceniu cofniętego uprawnienia uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10zł. na konto Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich – numer – 55 953300042001000986450057 ,

– za wydanie prawa jazdy w przypadku wydania prawa jazdy ( zmiana ważności dokumentu, danych osobowych ) uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł+0,50 złotych( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich –26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku.

Forma załatwienia:

1) zwrot lub wydanie prawa jazdy po ustaniu przyczyn jego zatrzymania,

2) wydanie wydruku wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę,

3) wydanie decyzji o zwrocie prawa jazdy lub przywróceniu cofniętego uprawnienia.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),

3.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),

4.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),

5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

 

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Sprawa:
pozwolenie na budowę

 

Podstawa prawna:
Art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać:
– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami w tym zaświadczeniami o przynależności projektantów do samorządu zawodowego,
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Opłaty:
Wg ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Pozwolenia na budowę wydawane na podstawie prawa budowlanego:
– Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza i leśna – za każdy m² powierzchni  1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł.
– Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
– Innego budynku –  48 zł.
– Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
– Budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
– Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi  (o długości do 1 km ) – 2.143 zł.
– Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o dł. do 1 km – 105 zł.
– Innych budowli – 155 zł.
– Urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.


W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu oddzielnie.


– Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego  – 50 % stawek określonych dla budowy nowego obiektu.


Zwolnione od opłaty skarbowej są pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne oraz pozwolenia na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zwolnione od opłaty skarbowej są zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 

Termin załatwienia sprawy:
Organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

 

Odwołanie:
Do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje:
W razie stwierdzenia naruszeń, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Decyzja odmowna udzielana jest również, jeżeli na terenie którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Budownictwa, ul. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
I piętro, pok. 203, 204, 205
tel. 74 816 28 70

Sprawa:
wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Podstawa prawna:

 • Art. 122 i 140 ust. 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) ;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.1763).Jeżeli ustawa prawo wodne nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód ,
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód , mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 3. wykonanie urządzeń wodnych ,
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków , w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 5. długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej ,
 6. piętrzenie wody podziemnej,
 7. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych, utworzonych dla wód leczniczych,
 8. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 9. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 10. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoWymagane dokumenty:
Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do wniosku dołącza się następujące dokumenty w zależności czego wniosek dotyczy:

 1. operat wodnoprawny
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli nie jest wymagana wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jeżeli plan ten został sporządzony,
 3. przy wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz.U. 212 poz. 1799 z 2002 r. oprócz odpowiednich dokumentów dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń, Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt odpowiada wymaganiom stawianym operatom wodnoprawnym,Przedkładany do wniosku operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej.

 • Część opisowa winna zawierać:

  1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia jego siedziby i adresu,
  2. wyszczególnienie :

   • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
   • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglownych,
   • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
   • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
  3. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
  4. ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
  5. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
  6. sposób postępowania w przypadku rozruchu , zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych
 • Część graficzna operatu winna zawierać:

  1. plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów,
  2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
  3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglownych,
  4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać:

 1. określenie wielkości średniego dobowego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.Operat na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód , ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać:

 1. określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczenia,
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu ścieków,
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 6. informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać określenie:

 1. ilości, składu i rodzaju ścieków,
 2. jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania,
 3. powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać projekt instrukcji gospodarowania wodą, a operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – projekt instrukcji utrzymania systemu tych urządzeń.

Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne, na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych, należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną.


Opłaty:

 1. za wniosek 5 zł, za każdy załącznik 0,50 zł ;
 2. opłata skarbowa
  1. od pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich 38 zł
  2. od pozostałych pozwoleń wodnoprawnych 190 zł wpłata na rzecz organu wskazanego w ustawie o opłacie skarbowej.
 3. zwolnione od opłat są wnioski i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowychTermin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Odwołanie:
Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

 1. przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych z mocy prawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest stroną postępowania;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń jest postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko./ Prawo ochrony środowiska Art. 46 /.Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Ul. Sienkiewicza 11
II piętro pokój 305
Telefon 74 816 28 22

Sprawa:
wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Podstawa prawna:
art.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr.66, poz.750 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
wniosek o wydanie karty z potwierdzeniem komisji Koła PZW o zdaniu egzaminu.
Wzór wniosku dostępny w Wydziale i kołach PZW

Opłaty:
za wydanie karty 10,00 zł

Termin załatwienia sprawy:
na bieżąco

Odwołanie:
nie dotyczy

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Ul. Sienkiewicza 11,
II piętro, pok. 306,
tel. 74 816 28 22