Sprawa

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Podstawa prawna

 • Art. 122 i 140 ust. 1. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.1763).

Jeżeli ustawa prawo wodne nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

 1. szczególne korzystanie z wód,
 2. regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód , mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 3. wykonanie urządzeń wodnych,
 4. rolnicze wykorzystanie ścieków zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 5. długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej ,
  piętrzenie wody podziemnej,
 6. gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych, utworzonych dla wód leczniczych,
 7. odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 8. wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 9. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Wymagane dokumenty

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do wniosku dołącza się następujące dokumenty w zależności czego wniosek dotyczy:

 1. operat wodnoprawny,
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli nie jest wymagana wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jeżeli plan ten został sporządzony,
 3. przy wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska Dz.U. 212 poz. 1799 z 2002 r. oprócz odpowiednich dokumentów dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń, Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych urządzeń, jeżeli projekt odpowiada wymaganiom stawianym operatom wodnoprawnym.

Przedkładany do wniosku operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej.

 • Część opisowa winna zawierać:
 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia jego siedziby i adresu, wyszczególnienie:
  1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  2. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglownych,
  3. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  4. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,
 2. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
 3. ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 4. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne,
 5. sposób postępowania w przypadku rozruchu , zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych
 • Część graficzna operatu winna zawierać:
 1. plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów,
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglownych,
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać:

 1. określenie wielkości średniego dobowego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 3. określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody,
 4. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody.

Operat na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do wód , ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać:

 1. określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczenia,
 2. opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków,
 3. określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej zrzutu ścieków,
 4. opis urządzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 5. opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków,
 6. informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków, oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać określenie:

 1. ilości, składu i rodzaju ścieków,
 2. jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania,
 3. powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów oprócz odpowiednich danych wymienionych powyżej winien zawierać projekt instrukcji gospodarowania wodą, a operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń melioracji wodnych – projekt instrukcji utrzymania systemu tych urządzeń.

Operat na podstawie, którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne, na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego za pomocą otworów wiertniczych, należy dołączyć dokumentację hydrogeologiczną.

Opłaty

 1. za wniosek 5 zł, za każdy załącznik 0,50 zł;
 2. opłata skarbowa
  • od pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód do celów rybackich 38 zł
  • od pozostałych pozwoleń wodnoprawnych 190 zł wpłata na rzecz organu wskazanego w ustawie o opłacie skarbowej.
 3. zwolnione od opłat są wnioski i pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przydomowych

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca a sprawy skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Odwołanie

Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. przy wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych z mocy prawa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest stroną postępowania;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń jest postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko./ Prawo ochrony środowiska Art. 46 /.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Sienkiewicza 11
II piętro pokój 305
Telefon 74 816 28 22