Według stanu na 2022 r. liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego wynosiła 61.439 tys.
W ogólnej liczbie mieszkańców powiatu mężczyźni z liczbą 29.808 osób stanowili 48,%, a kobiety z liczbą 31.631 osób stanowiły 51,48%. Ludność powiatu ząbkowickiego w niewielkiej przewadze zamieszkuje tereny wiejskie tj. 51,68%. Natomiast miasta zamieszkuje 48,32% ogólnej liczby wszystkich mieszkańców powiatu.

W przekroju siedmiu lat (2015-2022) odnotowany został dość znaczny spadek liczby mieszkańców powiatu. Wpływ na nią mają zarówno migracje wewnętrzne i zagraniczne (odpływ mieszkańców w większości krajowy), jak i ujemny przyrost naturalny -310.

Inną niepokojącą tendencją są negatywne zmiany zachodzące w strukturze wiekowej populacji powiatu. Zauważalny jest spadek wielkości udziału ludności w wieku produkcyjnym w całkowitej liczbie ludności powiatu. Wpływ na to ma kilka zmiennych m.in. zwiększająca się długość życia, migracje, ale również ujemny przyrost naturalny.