Powiat Ząbkowicki utrzymuje stałe relacje z trzema powiatami partnerskimi (dwa zagraniczne i jeden krajowy) potwierdzone podpisanymi porozumieniami, jednakże zakres i intensywność tych relacji znacznie się rożni.

Partnerstwo Powiatu Ząbkowickiego z Powiatem Main-Tauber (Niemcy) wykształciło się w sposób naturalny z długoletnich kontaktów mieszkańców i przedstawicieli władz samorządowych naszego powiatu z Domem Sióstr Diakonis „Frankenstein” z  Wertheim, a następnie rozszerzone zostało o kontakty z władzami samorządowymi niemieckiego powiatu. Główne obszary działania w partnerstwie z Powiatem Main-Tauber to wymiana młodzieży i współpraca gospodarcza. Z zakresu wymiany młodzieży realizowane są rokrocznie dwa projekty. Ponadto co roku dochodzi do wymiany uczniów pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi z Ziębic i Bad Mergentheim. Natomiast wspólne działania w zakresie gospodarki obejmują producentów produktów regionalnych oraz branżę kamieniarską.

Szczególnym podmiotem w relacjach z powiatem Main-Tauber jest Ewangelicki Dom Sióstr Diakonis „Frankenstein” z Wertheim, który materialnie wspiera domy pomocy społecznej z terenu powiatu ząbkowickiego, funduje stypendia dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin oraz oferuje praktyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. 

Aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie znacząco wpłynęła na zwiększenie intensywności i zakres współpracy z Powiatem (rejonem) Peremyszlańskim (Ukraina).

Jeżeli mówimy o Powiecie Piaseczyńskim, koniecznie jest wypracowanie planu precyzującego, w których dziedzinach mogłoby dojść do współpracy pomiędzy powiatami.