16 styczeń 2024

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2024 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powoływana jest komisja konkursowa. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

16 styczeń 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2024 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2024 ROKU W ZAKRESACH: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

29 grudzień 2023

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1343 …

07 listopad 2023

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków. Powiatowy Lekarz weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku okresem jesienno – zimowym, w którym jest większe zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy …

07 listopad 2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dwóch lokalizacjach: Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 10, Złoty Stok przy ul. Rynek 22 oraz edukacji prawnej w 2024 roku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dwóch lokalizacjach: …