NGO
24 styczeń 2022

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoływana jest komisja konkursowa w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

NGO
17 styczeń 2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2022 r. W ZAKRESIE: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

05 styczeń 2022

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej  w ewidencji gruntów  i    budynków   obrębu  Centrum,   na AM-14,    jako   działka  nr 16 o powierzchni 0,3758 …

05 styczeń 2022

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14,  jako działka nr 12 …

Herb - Powiat Ząbkowicki
30 grudzień 2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1371) …