Bezpieczeństwo pacjentów i obsługi DPS

Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dofinansowanie uzyskane w ramach projektu przeznaczone jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS. Wysokość uzyskanego wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich wynosi 49.949,04 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach 63.780,98 zł, dla Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 83.370,77 zł.

Okres realizacji projektu trwa od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.