Cykloprojekt

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Powiat Ząbkowicki wspólnie z partnerami z Polski i Czeskiej Republiki realizował w latach 2017-2019 projekt pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim.

Celem projektu było zainicjowanie procesu wdrażania opracowywanej Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, dzięki podjęciu współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach.

W związku z realizacją projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych było niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Mapa długodystansowej trasy rowerowej

 

Opis działania modelowego – Koncepcji/strategii rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego opracowywana została jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Jest  modelem wdrażania na poziomie lokalnym Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych.

Określiła docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim w tym:

  • optymalną sieć tras sieci dróg i tras rowerowych w Powiecie Ząbkowickim w oparciu o analizę możliwości projektowych i realizacyjnych;
  • integrację systemu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego z układem zewnętrznym – w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe w tym powiązania transgraniczne;
  • standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów (MOR) tj. określenie standardów
    i wytycznych do projektowania przebiegu i konstrukcji zaplanowanych dróg i tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej (wiaty, stojaki rowerowe, tablice z mapami, zespoły naprawcze do rowerów itp.) w tym opracowanie modelowego projektu zagospodarowania miejsca obsługi rowerzystów – do wykorzystania przy trasach rowerowych w Powiecie Ząbkowickim;
  • zasady zarządzania infrastrukturą rowerową;
  • rekomendacje do wdrożenia dla gmin, organizacji i stowarzyszeń.

Rada Powiatu Ząbkowickiego na sesji w dniu 19 czerwca 2020 r. przyjęła uchwałą nr XVIII/121/2020 z dnia. „Koncepcję rozwoju systemu rowerowego powiatu ząbkowickiego”.

KONCEPCJA ROZWOJU SYSTEMU ROWEROWEGO POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

 

 

 

 

Cykloprojekt