Poprawa infrastruktury szkół

 

Projekt pn. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1. Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne)

Projekt realizowany w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich.

CEL GŁÓWNY
Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe:

1) zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury dydaktycznej do nauczania w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,

2) stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez doposażenie pracowni zawodowych oraz przebudowę i adaptację obiektów na cele dydaktyczne,

3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów oraz zapewnienie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE
– Opracowania przygotowawcze
– Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK
– Stworzenie w szkolnych pracowniach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy
– Dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– Nadzór inwestorski
– Działania promocyjne

Termin realizacji projektu: 2023-06-15

BUDŻET PROJEKTU
Wydatki ogółem: 4 030 014,57 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 3 995 230,95 PLN
Dofinansowanie: 3 395 946,30 PLN

Podpisanie umowy patronackiej z firmą Kordas sp. z o.o.

W ostatnim dniu miesiąca maja br. odbyła się ważna uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy firmą Kordas sp. z o.o., Zespołem Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, a Powiatem Ząbkowickim, który jest organem prowadzącym szkołę na objęcie patronatem przez przedsiębiorcę tj. firmę Kordas sp. z o.o. ze Srebrnej Góry jednej z klas technikum (technik mechanik) w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17. Wydarzenie to miało miejsce w siedzibie firmy w Srebrnej Górze a zorganizowano je w ramach obecnie realizowanego, przez Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, projektu pn. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020). Podpisana umowa jest efektem współpracy trzech stron przed rozpoczęciem realizacji projektu. Umowa, którą podpisano określiła cel patronatu jakim jest współdziałanie na rzecz podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W dokumencie tym wymieniono formy współpracy pomiędzy szkołą, a firmą Kordas tj., m.in.
– współorganizowanie praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości,

– organizowanie staży uczniowskich dla uczniów,

– współorganizowanie wycieczek zawodowych,

– uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych,

– możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych/zainteresowanych absolwentów,

– inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów,

– organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli,

– doposażenie pracowni warsztatów szkolnych w zakresie niezbędnym do kształcenia.

Po podpisaniu umowy obecni na uroczystości mieli okazję zwiedzić hale produkcyjne firmy Kordas sp. z o.o.

 

W dniu 26.05.2022 r. dokonano odbioru następujących robót budowlanych w ramach projektu:

1. „Przebudowy obiektów warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby rozbudowywanych pracowni branży gastronomicznej”. Roboty obejmowały połączenie istniejącej pracowni gastronomicznej z częścią projektowaną w skład której wchodzą: szatnia (z szafkami na odzież wierzchnią i roboczą), wiatrołap, pomieszczenie na środki czystości ze zlewem porządkowym, toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, sala praktycznej nauki zawodu, sala lekcyjna do 12 osób oraz klatka schodowa;

2. „Adaptacji hali warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni zawodowych branży mechanicznej (w tym: wykonanie toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz działania poprawiające efektywność energetyczną obiektu)”

3. „Remontu pracowni chemicznej”.

 

Wykonanie toalet i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich to kolejne zrealizowane zadanie w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach tego zadania wykonane zostały:

  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku głównym Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich;
  • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich;
  • Podjazd dla osób poruszających się na wózkach w budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

16 czerwca br. w ziębickiej szkole ponadpodstawowej uroczyście otwarto pracownie przebudowane i wyposażone w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej
i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na uroczystości obecni byli zaproszeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, radni Powiatu Ząbkowickiego, Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Ząbkowickiego, przedstawiciele przedsiębiorców z którymi współpracuje szkoła, nauczyciele i uczniowie.

Otwarcie wyposażonych w nowe sprzęty pracowni: logistycznej, informatycznej, gastronomicznej i chemicznej w ziębickiej szkole było okazją do złożenia podziękowań dla tych wszystkich, którzy realizowali projekt. Starosta w przemówieniu na rozpoczęciu uroczystości zaznaczył, że ten projekt realizowany równolegle z projektem „Inwestycja w kwalifikacje” jest inwestycją w człowieka, w jego nowe umiejętności. Przypomniał też, że w pierwszym kwartale tego roku odbyło się otwarcie pracowni mechanicznej wraz z nowym sprzętem.

Starosta podziękował pracownikom Starostwa zaangażowanym w realizację projektu za przygotowanie i prowadzenie projektu; dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom za udział w projekcie; podziękował również przedstawicielom firmy MASFROST za patronat nad klasami z technikum oraz pozostałym pracodawcom za to, że przyjęli uczniów na staże uczniowskie.