Szkoła kompetencji

Projekt pn. Szkoła kompetencji podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim dofinansowany w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:
– zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz
– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji”.

Odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby edukacyjne szkół, a także uczniów i nauczycieli objętych realizacją projektu są następujące działania projektowe:

 • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) obejmujące wyposażenie każdej z trzech szkół w nową pracownię TIK (po 15 stanowisk komputerowych każda, sieć bezprzewodowa, tablica interaktywna), która będzie wykorzystywana przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, ale także zakup innych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych tj. pracowni matematycznych (laptopy i tablice interaktywne) i informatycznej (zestawy do programowania).
 • Szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu:
  1) wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych (w tym wykorzystanie e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS),
  2) podstaw kreatywnego uczenia w dzisiejszej szkole,
  3) autoprezentacji i wystąpień publicznych (dla nauczycieli języka polskiego, którzy będą realizować zajęcia dla uczniów z autoprezentacji i wystąpień publicznych w ramach projektu).
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, których celem jest wyrównanie poziomu zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych u uczniów, poprzez niwelowanie braków edukacyjnych z poprzedniego etapu kształcenia.
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające realizowane z wykorzystaniem narzędzi TIK, zakupionych w ramach projektu, będące odpowiedzią na zdiagnozowane nadal niskie ich wykorzystanie w szkołach objętych realizacją projektu. Większe wykorzystanie narzędzi TIK podczas realizacji dodatkowych zajęć w ramach projektu ma na celu uatrakcyjnienie form przekazywania wiedzy, motywację uczniów do efektywniejszego jej przyswajania, ale przede wszystkim zmianę nastawienia nauczycieli nadal niechętnie wykorzystujących narzędzia TIK do częstszego i pełniejszego korzystania z nich.
 • Zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych realizowane przez nauczycieli języka polskiego odpowiednio przeszkolonych metodycznie w projekcie w zakresie retoryki, sztuki autoprezentacji i swobody wystąpień publicznych. Tego typu umiejętności miękkie mają ogromne znaczenie w dalszym rozwoju uczniów, zarówno podczas kontynuowania przez nich nauki, jak i w ich późniejszym rozwoju zawodowym.
 • Warsztaty kształtowania postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, których celem będzie nabycie przez uczestników umiejętności stosowania kreatywnych rozwiązań, pomysłowości oraz umiejętności pracy w grupie.

Wartość  całkowita projektu: 623 442,06 zł

Dofinansowanie UE ze środków EFS w ramach RPO WD 2014-2020: 592 269,45 zł (95%)

Wkład własny Powiatu Ząbkowickiego: 31 172,61 zł (5%)

Projekt jest realizowany w trzech szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki tj.: Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich,  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach i Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.

 

Szkoła kompetencji