Wsparcie Dolnośląskich DPS

Powiat Ząbkowicki uzyskał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska. Do beneficjentów projektu należą: DPS w Ząbkowicach Śląskich, DPS dla przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich, DPS w Ziębicach oraz DPS w Opolnicy.

Wysokość udzielonego wsparcia wynosi 774.300,00 zł.
Termin realizacji grantu: 21.10.2020 – 31.12.2020 r.