28 styczeń 2022

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ząbkowickiego było jednym z tematów spotkania st. bryg. mgr inż. Marka Kamińskiego – Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z Wrocławia ze Starostą Ząbkowickim – Romanem Festerem w dniu 28 stycznia 2022 r. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy …

28 styczeń 2022

Umowa na budowę pogotowia podpisana Nową siedzibę pogotowia przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich wybuduje konsorcjum z terenu powiatu ząbkowickiego, którego liderem jest firma WM – BUDOWNICTWO Dawid Witsanko, Łukasz Muc Sp. j. z Barda wraz z partnerem: ZAKŁAD BUDOWLANY …

NGO
24 styczeń 2022

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoływana jest komisja konkursowa w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

NGO
17 styczeń 2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2022 r. W ZAKRESIE: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

31 grudzień 2021

Nowe inwestycje w powiecie

W przedostatnim dniu roku 2021 r. Starosta Ząbkowicki – Roman Fester, Burmistrz Ząbkowic Śląskich – Marcin Orzeszek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Stanisław Jurcewicz oraz zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu drogi przebudowanej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja pn. …

Herb - Powiat Ząbkowicki
30 grudzień 2021

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1371) …

Herb - Powiat Ząbkowicki
13 grudzień 2021

Informacja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego informuje, że Uchwałą nr 275 /2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10.12.2021 r.  przeznaczono do sprzedaży, w drodze  bezprzetargowej  – na poprawienie  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość niezabudowaną,  stanowiącą   własność  Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy …

07 grudzień 2021

Nowa siedziba ząbkowickiego pogotowia

Powiat Ząbkowicki odebrał dokumentację techniczną i ogłosił przetarg na dostosowanie obiektów przy ul. Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich (obok siedziby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej) w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna …

Herb - Powiat Ząbkowicki
24 listopad 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. ” Prowadzenie w 2022 roku na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 oraz prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w …