PROCEDURA LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA


I. Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Jeżeli członkowie stowarzyszenia zwykłego postanowili zlikwidować stowarzyszenie i zakończyć swoją działalność powinni na walnym zebraniu członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu
 2. stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu,
  sporządzić protokół z zebrania,
 3. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu.
  Uchwała powinna określać:
 • Datę rozwiązania, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • Cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia (art. 38, 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
 • Imiennie likwidatora, (jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i regulaminie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


II. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia likwidator:

 1. pisemnie zawiadamia Starostę Ząbkowickiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia
  (zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego) oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia i listą obecności;
 2. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (ogłoszenie o likwidacji, ogłoszenie o likwidacji), (informację taką w formie ogłoszenia można też złożyć Staroście wraz z ww. dokumentami. Zostanie ona wywieszona na tablicach Starostwa na okres 14 dni).


III. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego likwidator składa:

 1. wniosek do Starosty Ząbkowickiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji (wniosek o wykreślenie z ewidencji, wniosek o wykreślenie z ewidencji),
 2. sprawozdanie finansowe – za okres bieżącego roku do dnia likwidacji.