PROCEDURA ZAKŁADANIA STOWARZYSZENIA:

Zgodnie z ustawą osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie, celach i środkach działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkostwa, dokonywania zmian w regulaminie i zasady rozwiązania się stowarzyszenia zwykłego oraz sposób zarządzania. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Wybierają także swojego przedstawiciela albo zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia. Następnie dokumenty potwierdzające powołanie stowarzyszenia należy złożyć w starostwie powiatowym, odpowiednim do powiatu, na którego terenie mieści się siedziba stowarzyszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych skierowany do organu nadzorującego ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia,  złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (podpisany przez wszystkich członków zarządu);
 2. Regulamin działalności; Dodatkowo, choć nie wynika to wprost z przepisu, w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych źródłach majątku. Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.
 3. Lista założycieli (minimum 3 osoby), zawierająca: imię i nazwisko, datę imiejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis;
 4. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszeni zwykłe albo członków zarządu;
 5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 6. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Termin załatwienia sprawy: 7 dni od dnia:

 • wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony przez organ nadzorujący lub prokuratora wniosek do sądu rejestrowego o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  7 dniowy termin na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Opłaty: nie pobiera się

Dodatkowe informacje:

 1. Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 2. W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.
 3. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego, wyrażonej w drodze uchwały, zawierającej:
 • nazwę i siedzibę stowarzyszenia;
 • powołanie władz stowarzyszenia;
 • przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały;
 • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały (informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego).

Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

 • projekt statutu stowarzyszenia;
 • informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi nadzorującemu odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia. Właściwy organ nadzorujący z urzędu wykreśla stowarzyszenie zwykłe z ewidencji.

Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do wniosku dołącza się uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia.

DRUKI:

wniosek o wpis do ewidencji (przedstawiciel)
wniosek o wpis do ewidencji (zarząd i komisja rewizyjna)
wniosek o wpis do ewidencji (zarząd)

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
ul. H. Sienkiewicza 11, parter, pok.109
tel. 74 816 28 13