Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2022 roku

NGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2022 r. W ZAKRESIE:

 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 3. ratownictwo i ochrona ludności,
 4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 5. kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania objęte konkursem, zgodnie ze statutem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. wynosi: 80.000 zł w tym:

Nr Nazwa zadania Kwota w zł
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 15.000,00
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 15.000,00
3. Ratownictwo i ochrona ludności 10.000,00
4. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym 10.000,00
5. Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30.000,00
Razem 80.000,00

Termin składania ofert:

Ofertę, na obowiązującym wzorze, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie z wyraźnym opisem koperty:

– nazwa i adres organizacji pozarządowej;

– adnotacja: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 roku”;

– numer zadania, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem

w terminie do 18 lutego 2022 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI:

OTWARTY KONKURS OFERT – OGŁOSZENIE

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie: Karolina Fudali, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  tel. 74 816 28 16.

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego (uchwała nr 290/2022 z dnia 14.01.2022 r.)

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2021 roku

Herb - Powiat Ząbkowicki

Wyniki otwartego konkursu ofert informacja_wybór ofert

 

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2021 r.

Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego (uchwała nr 190/2021 z dnia 16.02.2021 r.)

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2021 r. W ZAKRESIE: 

 1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 3. ratownictwo i ochrona ludności,
 4. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 5. kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania objęte konkursem, zgodnie ze statutem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. wynosi: 70.000 zł
w tym:

NrNazwa zadaniaKwota w zł
1.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych15.000,00
2.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej10.000,00
3.Ratownictwo i ochrona ludności15.000,00
4.Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym15.000,00
5.Kultura, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego15.000,00
Razem70.000,00

Termin składania ofert

Ofertę, na obowiązującym wzorze, należy złożyć w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie
z wyraźnym opisem koperty:

 • nazwa i adres organizacji pozarządowej;
 • adnotacja: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 roku”;
 • numer zadania, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem

w terminie do 12 marca 2021 r. Liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie: Karolina Fudali, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie,  tel. 74 816 28 16.

Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2021 roku

Wzór oferty

 

Zmiana terminu wyboru ofert – 30.03.2021 r.Zmiana terminu

Wydłużenie terminu wyboru ofert w związku z nowymi obostrzeniami i wzrostem zachorowań do dnia 31 maja 2021 r.Wydłużenie terminu