Rejestracja pojazdów

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji – parter, pokój 110
tel. 74 8162 819
tel. 74 8162 818
faks 74 8162 854

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek–piątek 8:00–15:00

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek składa właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Pojazd zakupiony i zarejestrowany w kraju

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli brak jest w dowodzie rejestracyjnym zapisu o aktualnym terminie kolejnego badania technicznego,
 • imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • aktualna polisa OC

Opłaty:

 • 13,50 zł pozwolenie czasowe
 • 54,00 zł dowód rejestracyjny
 • 75,00 zł wtórnik karty pojazdu
 • 18,50 zł nalepka kontrolna
 • 12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

Opłaty za tablice rejestracyjne (gdy zachodzi potrzeba ich wymiany):

 • 80,00 zł samochodowe, 40,00 zł za szt.
 • 40,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę
 • 30,00 zł motorowerowe
 • 1.000,00 zł opłata za tablice indywidualne 500,00 zł /1 szt

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

Pojazd sprowadzony z zagranicy

Wymagane wnioski i dokumenty do wzglądu:

 • wniosek o rejestrację,
 • dowód własności pojazdu (m.in. umowa kupna, umowa darowizny, faktura – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 • dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 • tablice rejestracyjne lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 • dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność, w przypadku spółek – odpis z KRS, REGON,
 • imienne pełnomocnictwo w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku braku:

 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
  można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Rejestracja motoroweru i motocykla

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowego),
 • dowód rejestracyjny (w przypadku utraty – wtórnik) lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,
 • tablica rejestracyjna lub 
  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),

W przypadku braku:

 • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE, można dokonać warunkowej rejestracji pojazdu, jednak dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego, a właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od tej rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu.

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • polisa OC (dla pojazdów zarejestrowanych w kraju) – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Opłaty

 • 13,50 zł pozwolenie czasowe
 • 54,00 zł dowód rejestracyjny
 • 75,00 zł karta pojazdu (w przypadku motocykla)
 • 12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu
 • Opłaty za tablice rejestracyjne :
 • 40,00 zł motocyklowe
 • 30,00 zł motorowerowe
 • 500,00 zł opłata za tablice indywidualne

Wysokość opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Opłaty za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punkcie Obsługi Bankowej przy ul. B. Prusa 5, kartą lub na konto: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich: 26 9533 0004 2001 0002 6260 0010

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu (faktura, umowa kupna, umowa darowizny, postanowienie sądu przyznające prawo własności – oryginały lub poświadczoną notarialnie kopię w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami),
 • dowód rejestracyjny wraz z tłumaczeniem (jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany za granicą),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie zwalniające od akcyzy,
 • oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego, w przypadku braku dowodu rejestracyjnego,
 • uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury lub dokument potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdy sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone do wniosku o rejestrację,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego poj.zabytkowego,
 • imienne pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskuje pełnomocnik.

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

Opłaty

 • 13,50 zł pozwolenie czasowe
 • 54,00 zł dowód rejestracyjny
 • 18,50 zł nalepka kontrolna
 • 12,50 zł komplet znaków legalizacyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie nalepki kontrolnej
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu

Opłaty za tablice rejestracyjne

 • 100,00 zł samochodowe 50,00 zł za szt.
 • 50,00 zł motocyklowe / na ciągnik rolniczy/ na przyczepę
 • 30,00 zł motorowerowe (zwyczajne albo motocyklowe zabytkowe 50 zł)

Termin i sposób załatwienia sprawy

Czas załatwienia sprawy to ok.30 min.

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, klient otrzymuje tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni.

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeżeli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny).

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016 poz. 1038).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2016 r., poz. 689).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie tryby legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1084).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz. U. z 2016r., poz. 457).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychów Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 1269).

Uwagi

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo od każdego pozostałego współwłaściciela.

W przypadku wniosku o wydanietablic indywidualnych właściciel składa podanie o wydanie tablic (tablicy) indywidualnych, wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Organ rejestrujący wydaje tablice indywidualne po sprawdzeniu w ewidencji tablic (tablicy) indywidualnych, wydanych na obszarze województwa, że identyczne tablice (tablica) nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.