Sprawa

 1. Mapa do celów opiniodawczych.
 2. Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
 3. Wypis (wypis i wyrys) z rejestru gruntów.
 4. Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej.

Podstawa prawna

 • 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późn. zmianami).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926, zmiany 2002r. (Dz U. Nr 153 poz. 1271).
 • Rozporządzenie MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837)

Wymagane dokumenty

 1. Mapę do celów opiniodawczych wydaje się na ustne lub pisemne zlecenie zainteresowanej strony.
 2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych wypełnia strona na formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998r. (Dz. U. z 1998 nr 80 poz. 522).
 3. Wniosek o wypis ( ew. wypis i wyrys) z rejestru gruntów powinien zawierać numery ewidencyjne działek, obręb ewidencyjny, wskazanie miejsca przedłożenia dokumentu.
 4. Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej formularz zgodnie z Rozporządzeniem MRRiB w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837) (Załącznik 1,2).

Opłaty

Rozporządzenie MRRiB z dnia 14 listopada 2000r. Dz. U. Nr 115 z 21 grudnia 2000r.w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielaniu informacji a także za wykonywanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z KPA Dz. U. 98 z dnia 17 listopada 2000 r.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
II piętro, pok. 307
ul. B. Prusa 5
Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 28 59 tel./faks 74 815 78 44