Prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentów i załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji – pokój 302 II piętro
tel. 74 8162 820
fax. 74 8162 854

Godziny przyjmowania klientów

Poniedziałek–piątek 8:00–15:00

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ( w przypadku pobrania wniosku z internetu, należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),
 2. załączniki do wniosku:
  1. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane,
  2. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  3. kserokopia posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada,
  4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1, B1,T-jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat,
  5. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  6. kserokopia prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym
   lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej- dotyczy wymiany prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym. W takim przypadku nie wymaga się przedłożenia orzeczenia lekarskiego,
  7. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  – ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,
  – z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Inne informacje

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany
w systemie „Kierowca”, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami ( prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem).

Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

PKK wydaje się osobie w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenie uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy ( z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenie kwalifikacji ( po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego),
 • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku,
 • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
 • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego co najmniej od 1 roku,
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającą się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • ubiegania się ponownie po rocznej przerwie ( dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

 1. 1wydanie wydruku wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę,
 2. 2odmowa wygenerowania profilu w formie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia

Do 2 dni.

Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego( wymiana prawa jazdy)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. załączniki do wniosku:
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • oświadczenie kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1,C1+E, C lub C+E oraz D, D+1E, D lub D+E,
 • kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  – ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,
  – z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Inne informacje

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1,D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008 r. oraz kategorii C1,C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009 r. zobowiązani są wykonywać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Pozostali kierowcy mają obowiązek wykonywać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji wstępnej, a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.

Opłaty

 1. opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,
 2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55953300042001000986450057.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).
 • art.39 ustawy z dnia 06 września 2001r. ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1907 z późn. zm.).

Forma załatwienia

 1. wydanie dokumentu prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji,
 2. odmowa wydania dokumentu prawa jazdy z dokonanym wpisem kwalifikacji w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem

Wymagane dokumenty

Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 r. przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

Osoby, które w dniu wejścia Ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013r. były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie przed tą datą otrzymują z Ośrodka Szkolenia Kierowców zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia ( w przypadku pobrania wniosku z internetu, należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym),
 2. załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami ( przy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D,D+E),
  3. kserokopia prawa jazdy – ( w przypadku gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
  4. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii AM, A1,B1,T -jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat,
  5. zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia,
  6. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  7. kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem( przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  8. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  – ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,
  – z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji, który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość ( dowód osobisty, paszport) lub przesłane zostaje pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

WAŻNE

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego ( ul. B. Prusa nr 5, II Piętro, pokój 302) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na wydruk prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Opłaty

 1. opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+ 0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010,
 2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

Wydanie dokumentu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia

 • do 30 dni prawa jazdy,
 • do 2 dni – pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wymiana prawa jazdy

Wymagane dokumenty:

 1. 1) wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. 2) załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. kserokopia posiadanego prawa jazdy,
  3. tłumaczenie posiadanego prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej- nie dotyczy krajowych praw jazdy wydanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
  5. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  6. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  – ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,
  – z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo,
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Opłaty

 1. opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się w wysokości 100 zł+0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,
 2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

 1. wydanie dokumentu prawa jazdy,
 2. decyzja administracyjna o odmowie wydania prawa jazdy.

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku wymiany zagranicznego prawa jazdy 14 dni od dnia otrzymania z zagranicznego organu potwierdzenia danych i informacji.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
  3. kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,
  4. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  5. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Opłaty

 1. opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy uiszcza się w wysokości – 35,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku,
 2. opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer –55 953300042001000986450057

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

 1. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 2. Decyzja administracyjna o odmowie wydania międzynarodowego prawa jazdy.

Termin załatwienia

Wypełnia się druk międzynarodowego prawa jazdy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wymaganych dokumentów.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Prawo jazdy międzynarodowe wydaje się na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Wymagane dokumenty

 • Dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:
 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 3. kserokopia orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 4. kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.
 • Dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:
 1. wypełniony formularz wniosku,
 2. zaświadczenie wydane w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym.

Opłaty

Za wydanie lub przedłużenie ważności zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł. na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich -26953300042001000262600010.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),wraz z przepisami wykonawczymi.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie 2 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub przesyła się pocztą na adres wskazany przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wydanie wtórnika prawa jazdy, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

 1. 1prawa jazdy,
 2. pozwolenia do kierowania tramwajem.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 2. załączniki do wniosku:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  2. pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność,
  3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
  4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( przy kat.C1,C, D1,D,C1+E,C+E,D1+E,D+E) o ile jest wymagane,
  5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłaty ewidencyjnej,
  6. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  7. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Uwaga!

Prawo jazdy wydawane jest osobie która uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, przy czym że:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ca najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym:
  – ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo,
  – z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste albo
 • przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo,
 • przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie trwania albo,
 • przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

Inne informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

Opłaty

Opłaty za wydanie:

 • wtórnika prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
 • wtórnika pozwolenia – 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), uiszcza się na konto numer – 55 953300042001000986450057

 • za wydanie prawa jazdy w przypadku wydania wtórnika prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł + 0,50 złotych ( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – 26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o wydaniu lub odmowie wydania wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem.

Termin załatwienia

Prawo jazdy w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pozwolenie do kierowania tramwajem – 2 dni.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
  1. zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem lub,
  2. przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji:
 2. załączniki do wniosku:
  1. dokument pozwalający ustalić tożsamość wnioskodawcy,
  2. orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne jeżeli jest wymagane,
  3. kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011r. Nr 127,poz.721, z późn. zm.) osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;

Opłaty

 1. za wydanie zatrzymanego prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 0,50 zł na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich numer 26953300042001000262600010 za wydanie decyzji o zwrocie prawa jazdy lub przywróceniu cofniętego uprawnienia uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10zł. na konto Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich – numer 55 953300042001000986450057 ,
 2. za wydanie prawa jazdy w przypadku wydania prawa jazdy ( zmiana ważności dokumentu, danych osobowych ) uiszcza się opłatę w wysokości 100 zł+0,50 złotych( opłata ewidencyjna) na konto Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich 26953300042001000262600010, potwierdzenie wniesienia w/w opłaty należy załączyć do wniosku.

Forma załatwienia

 1. zwrot lub wydanie prawa jazdy po ustaniu przyczyn jego zatrzymania,
 2. wydanie wydruku wygenerowanego profilu kandydata na kierowcę,
 3. wydanie decyzji o zwrocie prawa jazdy lub przywróceniu cofniętego uprawnienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 231),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. z 2016r. poz. 702),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r. poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. (Dz.U. 2015, poz. 681).

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odwołanie

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Starosty Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.