Sprawa

Pozwolenie na budowę.

Podstawa prawna

 • Art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na budowę powinien zawierać:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami w tym zaświadczeniami o przynależności projektantów do samorządu zawodowego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opłaty

Wg ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)

Pozwolenia na budowę wydawane na podstawie prawa budowlanego:

 • Budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż rolnicza i leśna – za każdy m² powierzchni 1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł.
 • Budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
 • Innego budynku – 48 zł.
 • Studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
 • Budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
 • Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi (o długości do 1 km ) – 2.143 zł.
 • Sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o dł. do 1 km – 105 zł.
 • Innych budowli – 155 zł.
 • Urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu oddzielnie.

Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50 % stawek określonych dla budowy nowego obiektu.

Zwolnione od opłaty skarbowej są pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne oraz pozwolenia na remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zwolnione od opłaty skarbowej są zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Termin załatwienia sprawy

Organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Odwołanie

Do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

 razie stwierdzenia naruszeń, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie, wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Decyzja odmowna udzielana jest również, jeżeli na terenie którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa
ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
I piętro, pok. 203, 204, 205
tel. 74 816 28 70